LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Znak sprawy: US1/ZSP-9/2019                                                Wrocław, 23.07.2019r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 9  

we Wrocławiu ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia

 

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

pn.:

 

Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów i dzieci uczęszczających

do Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9  we Wrocławiu

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów i dzieci uczęszczających

do Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9  we Wrocławiu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

 

2.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od  01.09.2019r.  do 31.08.2020r.

 

KRYTERIA OCENY OFERT.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium:

- ceny                                       - 60 %.

- dodatkowe zatrudnienie osoby       -40%

 

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego sekretariat we Wrocławiu, przy ulicy Solskiego 13, 52- 401 Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00, nie później niż  do dnia  31.07.2019r. do godz. 09:00

 

5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  31.07.2019r. do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Solskiego13, sala nr 6.

 

Załączniki do pobrania na stronie BIP placówki https://zszp09.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19577

1.  Ogłoszenie o zamówieniu

2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - zamówienie na usługi społeczne

3. Załączniki nr 1- 6 (edytowalne)

4. Zał. nr 7 - Umowa -usługi – wzór

5.      Zał. nr 8 -  Umowa najmu lokalu – wzór

6.     Zał  nr 9     Dodatki do żywności niewskazane w diecie dzieci

7.     Zał  nr 10    Zalecenia szczegółowe do surowców    

  1. Zał  nr 11    Jadlospisy dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli

UWAGA:

WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z ZAPISAMI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, GDZIE SZCZEGÓŁOWO OPISANO WARUNKI UDZIAŁU, DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZAWARTO WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.