LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nr sprawy:  US1/ZSP-9/2019

                        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu prowadzonym   jako zamówienie na usługi społeczne – na podstawie art., 138o ustawy Pzp. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9,  ul. Ludwika Solskiego 13, 52-401 Wrocław,  informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

  RETTMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K

ul. Różana 5/9, 53-226 Wrocław

 

Nazwa zadania

Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów i dzieci uczęszczających

do Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9  we Wrocławiu

 

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Kryterium oceny wg Rozdz. XXIII SIWZ cena       - 60-p-tów

Kryterium oceny wg Rozdz. XXIII SIWZ- zatrudnienie dodatkowej osoby  40 -p-tów

Razem

Uwagi

 

 

 

 

 

 

1

RETTMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K

ul. Różana 5/9, 53-226 Wrocław

60

40

100

 

 

 

 

 

 

 

 

W/w. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie został z niego wykluczony, a jego oferta otrzymała największą ilość 100,00 punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ.

 

 

 

Wpłynęła tylko jedna oferta.

 

 

 

                         

 

 

 

 

Zatwierdził:

 

 mgr Dorota Wójcik -Hetman

 

 

 

Otrzymują:

1.  Strona internetowa:   www.sp15.wroclaw.pl

2.  Wykonawca  na  e-maila:  

3.  Tablica ogłoszeń w siedzibie.

 

Skan ogłoszenia w pdf.