LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

AKTUALNOŚCI

Ubezpieczenie uczniów

Informacja o ubezpieczeniu została przekazana do przedstawicieli klas obecnych na zebraniu Rady Rodziców oraz na adresy skarbników klasowych. Warunki ubezpieczenia są identyczne, jak w roku poprzednim, natomiast obniżona została składka.
Podstawowa (przy SU 15.000) wynosi 32,70 zł/osobę.
Rozszerzona o wyczynowe uprawianie sportu (SU jw) - 42,30 zł/osobę.
Wpłat można dokonywać na konto RR lub gotówką w sekretariacie.
Konto Rady Rodziców PKO BP 92 1020 5242 0000 2102 0297 7338
Identycznie, jak w roku ubiegłym, konieczne będzie potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych), że zapoznali się z OWU - lista do podpisania na portierni lub w sekretariacie.

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU Plus.

Etyka / religia

MEN przypomina

lekcje religii (określonego wyznania) i etyki są zajęciami dodatkowymi, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

Oświadczenia w sprawie udziału ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, istotne dla organizacji pracy szkoły, są dokumentami zawierającymi dane osobowe. Zatem informacje w nich zawarte mogą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Oświadczenie do pobrania.

Broszura MEN

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Ministerstwa Edukacji Narodowej na nowy rok szkolny 2017/2018.

Broszura do pobrania tutaj.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wrocław, dnia 29.08.2017r.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art.138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn. Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Nr 9  we Wrocławiu.

          Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

Rettman sp. z o.o. sp.k.
ul. Różana 5/9, 53-226 Wrocław

Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, brak jest podstaw do jego wykluczenia a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert. Liczba punktów w kryterium
A) Cena ofertowa <-> 50 % - 50 pkt.
B) Doświadczenie zawodowe <-> 50% - 50 pkt.

RAZEM 100 pkt.

Ponad to informuję, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono innych ofert.

Ogłoszenie do pobrania: link.

OGŁOSZENIA